สถานที่เที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร

2954 0

ดาวน์โหลด ข้อมูล จังหวัด kamphaengphet

คำขวัญจังหวัดกำแพงเพชร

” กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง
ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ ”

ประวัติ
จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองเก่าแก่ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออก ของ แม่น้ำปิง ครับ ปรากฏซากกำแพงเมืองเก่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโค้งไปตาม รูปลำน้ำปิง และยังมีซากของป้อมปราการที่แข็งแรง แสดงถึงความสำคัญในอดีตที่จะต้องเป็นเมืองในระดับเมืองลูกหลวงมาก่อนจาก หลักฐานทางประวัติศาสตร์ บ่งบอกว่าก่อน มีเมืองกำแพงเพชรเคยมีเมืองเก่ามาก่อนนั้นแล้ว 2 เมืองครับคือ เมืองชากังราว ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของ แม่น้ำปิง กับ เมืองนครชุม ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำปิงตรง กันข้าม กับเมืองกำแพงเพชรเก่าครับ
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดตาก และ สุโขทัย
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดพิจิตรและ พิษณุโลก

การปกครอง
จังหวัดกำแพงเพชรแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ และ 2 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอคลองขลุง
อำเภอไทรงาม อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอพรานกระต่าย อำเภอลานกระบือ อำเภอคลองลาน กิ่งอำเภอทุ่งทราย และกิ่งอำเภอปางศิลาทอง

จังหวัดกำแพงเพชร :: ข้อมูลทั่วไป

กำแพงเพชร อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ทางทิศเหนือและทิศใต้ของจังหวัดเป็นที่ราบ ทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นต้นน้ำของลำธารต่าง ๆ เช่น คลองสวนหมาก คลองวังเจ้า คลองขลุง และคลองแขยง ซึ่งจะไหลลงสู่แม่น้ำปิง ที่เป็นแม่น้ำสำคัญที่ไหลผ่านกลางพื้นที่ของจังหวัดตั้งแต่เหนือสุดจนใต้สุดกำแพงเพชร เป็นที่ตั้งของเมืองเก่าที่ปรากฎหลักฐานอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยไม่น้อยกว่า 700 ปี เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสุโขทัย มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง และเป็นเมืองหน้าด่านทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ กำแพงเมืองและป้อมปราการจึงถูกสร้างอย่างแข็งแรงและยังเหลือร่องรอยอยู่จนปัจจุบัน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ก่อนมีเมืองกำแพงเพชรเคยมีเมืองเก่ามาก่อน 2 เมือง คือเมืองชากังราว ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำปิง และเมืองนครชุม อยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำปิงกำแพงเพชร จึงเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และธรรมชาติป่าเขา น้ำตก อันงดงาม มีอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี 2534 และยังมีแหล่งเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ นก สัตว์ต่าง ๆ อาทิ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ให้นักเที่ยวได้ชื่นชมความงามอีกด้วยจังหวัดกำแพงเพชร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 358 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 8,607.5 ตารางกิโลเมตร
การปกครอง
จังหวัดกำแพงเพชร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ คือ อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอคลองขลุง อำเภอคลองลาน อำเภอไทรงาม อำเภอขาณุวรลักษบุรี อำเภอพรานกระต่าย อำเภอลานกระบือ อำเภอปางศิลาทอง อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอบึงสามัคคี และอำเภอโกสัมพีนคร
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมือง จังหวัดตาก และอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อำเภอโพธิ์ทะเล และอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอต่างๆ
– อำเภอพรานกระต่าย 25 กิโลเมตร
– อำเภอไทรงาม 43 กิโลเมตร
– อำเภอคลองลาน 50 กิโลเมตร
– อำเภอคลองขลุง 43 กิโลเมตร
– อำเภอลานกระบือ 55 กิโลเมตร
– อำเภอขาณุวรลักษบุรี 79 กิโลเมตร
– กิ่งอำเภอทรายทองพัฒนา 53 กิโลเมตร
– กิ่งอำเภอปางศิลาทอง 70 กิโลเมตร
– กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 90 กิโลเมตร
– กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร 35 กิโลเมตร
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ (รหัสทางไกล 055)
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร 711-344
ททท. สำนักงานภาคเหนือ เขต 4 514-341-3
ตำรวจทางหลวง 511-340
ตู้ยามแม่สอด 532-222
รพ.กำแพงเพชร 711-232 , 711-234
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 714-098
รพ.คลองขลุง 781-007 , 711-006
รพ.ไทรงาม 713-336
รพ.คลองลาน 786-005
รพ.ขาณุวรลักษ์บุรี 779-013
รพ.พรานกระต่าย 761-014
รพ.ลานกระบือ 769-085
สถานีตำรวจ 711-199
สถานีขนส่งจังหวัด 799-273
ไปรษณีย์จังหวัด 711-030

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก สินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดมีหลายอย่าง อาทิ กล้วยไข่ กระยาสารท เผือกฉาบ มันฉาบ หัตถกรรมหินอ่อน ผลิตภัณฑ์แก้วเป่า ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแป้งปั้นเป็นรูปต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ของที่ระลึกต่าง ๆ เหล่านี้สามารถหาซื้อเป็นของฝากได้ที่กำแพงเพชรหัตถกรรมหินอ่อน ๖/๒ ถ. กำแพงเพชร-สุโขทัย อ. พรานกระต่าย โทร ๐ ๕๕๗๖ ๑๓๓๘ จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน
หัตถกรรมหินอ่อนบ้านพราน ๒๔/๒-๓ ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย อ. พรานกระต่าย โทร ๐ ๕๕๗๖ ๑๐๑๐ โทรสาร ๐ ๕๕๗๖ ๑๐๘๐ จำหน่ายผลิตภัณฑ์หินอ่อน เช่น โต๊ะหมู่บูชา เจ้าแม่กวนอิม และนาฬิกา
ป้าหาด ถ. ราชดำเนิน ต. ในเมือง อ. เมือง จำหน่ายกล้วยไข่อบ น้ำผึ้ง กระยาสารท และเผือกฉาบ
ผลิตภัณฑ์จากแป้งบ้านครูดรุณ ๐๑๐/๑ หมู่บ้านวังยาง อ.เมือง ใกล้วิทยาลัยครูกำแพงเพชร จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแป้ง ต้นกล้วย ต้นมะละกอ ต้นแอปเปิ้ล และต้นท้อ
แม่อำไพ ตลาดนครชุม ตำบลนครชุม อ.เมือง จำหน่ายกล้วยกวน และขนมไทย
ร้านเมี่ยงชากังราว (เจ๊ม่วย) 273 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จำหน่ายขนมไทย โทร ๐ ๕๕๗๑ ๑๑๒๔
ศูนย์บริรักษ์ไทย ตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ถ.ปิ่นดำริห์ อ. เมือง โทร. ๐ ๕๕๗๒ ๒๓๔๑-๒ จำหน่ายผ้าลายไทย และสินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง
ศูนย์จำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้านชาวเขา หมู่บ้านชาวเขาเพื่อการเที่ยว ต. ตลองลานพัฒนา อ. คลองลาน
ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา หมู่ ๙ บ้านคลองเตย ถ.คลองลาน-อุ้มผาง กม.ที่ ๔๒ อ.คลองลาน จำหน่ายเครื่องเงินฝีมือชาวเขาเผ่าเย้า เช่น สร้อยคอ ต่างหู แหวน และกำไล
ที่พักจังหวัดกำแพงเพชร
(ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)
กอโชคชัย ๑๙-๔๓ ถ.ราชดำเนิน ซ. ๘ โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๑๒๔๗, ๐ ๕๕๗๑ ๑๕๓๑ จำนวน ๕๗ ห้อง ราคา ๒๒๐-๓๐๐ บาท
จิตรประภา ๖๗ ม.๒ โทร.๐ ๕๕๗๙ ๙๐๙๔, ๐ ๕๕๗๓ ๘๗๖๗ จำนวน ๓๐ ห้อง ราคา ๒๐๐-๕๐๐ บาท
นวรัตน์ ๒ ซ. ๑๕ ถ.เทศา ๑ โทร ๐ ๕๕๗๑ ๑๑๐๖, ๐ ๕๕๗๑ ๑๒๑๑, ๐ ๒๕๘๙ ๑๖๘๖โทรสาร ๐ ๕๕๗๑ ๑๙๖๑ จำนวน ๕๒ ห้อง ราคา ๔๐๐ – ๙๕๐ บาท
เทพนคร ๑๒/๑ ถ. ราชดำเนิน ซอย ๑๓ โทร ๐ ๕๕๗๑ ๑๐๙๑ จำนวน ๒๓ ห้อง ราคา ๑๘๐ – ๓๕๐ บาท
เพชร โฮเต็ล ๑๘๙ ถ. บำรุงราษฎร์ โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๒๘๑๐-๕ จำนวน ๒๑๕ ห้อง ราคา ๖๐๐ – ๒,๕๐๐ บาท
ราชดำเนิน ๑๖๔ ถ.ราชดำเนิน โทร.๐ ๕๕๗๑ ๑๐๒๙ จำนวน ๕๕ ห้อง ราคา ๑๔๐ – ๒๗๐ บาท
ร้านอาหาร
กิตติโภชนา ๒ ถ.วิจิตร อ. เมือง โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๑๒๒๙ อาหารไทย-จีน
กำแพงเพชรโภชนา (ร้านนายหยา) ๗๙ ถ. กำแพงเพชร หน้าศาลากลางจังหวัด
เชิงสะพานข้ามแม่น้ำปิง ก๋วยเตี๋ยวไก่มะนาว โทร ๐ ๕๕๗๑ ๓๐๓๕
บะหมี่นายมั่น ถ. ราชดำเนิน ตรงข้ามทัณฑสถานวัยหนุ่มกำแพงเพชร โทร ๐ ๕๕๗๒ ๑๖๓๒
บะหมี่ชากังราว ๓๖๑ ถ.ราชดำเนิน โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๒๔๔๖
พะเยา ๑๕๕ ถ.เทศา ๑ อ. เมือง โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๒๖๕๐ อาหารตามสั่ง อาหารญี่ปุ่น และเบเกอรี่
มาลัยอีสาน ๗ ถ.เทศา ๒ อ. เมือง อาหารตามสั่ง
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๑๘๒๐
สำนักงานจังหวัด โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๐๐๐๖
ที่ว่าการอำเภอเมือง โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๑๓๑๐
เทศบาลเมือง โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๑๐๕๕
ตำรวจเที่ยว โทร. ๑๑๕๕
ตำรวจทางหลวง โทร. ๑๑๙๓
สถานีตำรวจภูธร โทร ๐ ๕๕๗๑ ๑๑๙๙, ๐ ๕๕๗๑ ๖๘๖๘, ๑๙๑
โรงพยาบาลกำแพงเพชร โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๑๒๓๔, ๐ ๕๕๗๑ ๔๒๒๓-๕

“ข้อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สงวนลิขสิทธิ์ หากนำไปจัดพิมพ์เพื่อการจำหน่าย”

คัดลอกข้อมูลจากเวบททท.
งานพัฒนาข้อมูลเที่ยว
กองข่าวสารการเที่ยว
การเที่ยวแห่งประเทศไทย

การเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานภาคเหนือ เขต ๔
๑๙๓ ถนนตากสิน ตำบลหนองหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐
โทร. ๐ ๕๕๕๑ ๔๓๔๑-๓ โทรสาร ๐ ๕๕๕๑ ๔๓๔๔
พื้นที่ความรับผิดชอบ : ตาก พิจิตร กำแพงเพชร และนครสวรรค์

เทศกาลงานประเพณี

งานนบพระ-เล่นเพลง จัดขึ้นในระหว่างวันมาฆบูชาหรือวันเพ็ญเดือนสาม ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ เป็นการฟื้นฟูงานประเพณีดั้งเดิมตามหลักฐานในศิลาจารึกเมืองพระชุม หรือเมืองนครชุมที่กล่าวถึงการจัดขบวนแห่ไปนบพระมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย ขบวนจะข้ามแม่น้ำปิงไปนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ที่ฝั่งนครชุม มีการแสดงมหรสพ ศิลปวัฒนธรรมไทย และการออกร้านของส่วนราชการ
งานสารทไทย กล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร จัดในช่วงวันสารทไทย ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ และแรม ๑ ค่ำ ของเดือนกันยายนทุกปี เพื่อเผยแพร่กล้วยไข่ซึ่งเป็นผลไม้พื้นเมืองของจังหวัด ในงานจะมีการประกวดและจำหน่ายกล้วยไข่ การแข่งขันกวนกระยาสารท งานนิทรรศการทางการเกษตร การออกร้านจำหน่ายสินค้าและการแสดงมหรสพต่าง ๆ
งานมหกรรมอาหารพื้นบ้าน “เทศกาลกินก๋วยเตี๋ยว เที่ยวเมืองกำแพงเพชร” เนื่องจากก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหารจานด่วนยอดนิยมของคนกำแพงเพชร ทั้งก๋วยเตี๋ยวไก่ ก๋วยเตี๋ยวโบราณ และผัดไท ทางจังหวัดจึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้นเป็นประจำทุกปีราวต้นเดือนธันวาคม มีการออกร้านก๋วยเตี๋ยวรสอร่อยที่ขึ้นชื่อ ร้านอาหารพื้นเมือง ให้นักเที่ยวเลือกรับประทานได้ตามใจชอบ

กิจกรรมแหล่งเที่ยวเชิงเกษตร

สวนส้มโอ “โตทองหล่อ” หมู่ ๔ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง ใกล้บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง เป็นสวนส้มโอปลอดสารพิษ เหมาะสำหรับการบริโภคและเป็นที่ศึกษาดูงานด้านการเกษตรปลอดสารพิษ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดูงานอยู่ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน
สวนส้มเขียวหวานโชกุน หมู่ ๔ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง เป็นสวนส้มเขียวหวานพันธุ์โชกุนที่มีรสอร่อย ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการศึกษาดูงานอยู่ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และกันยายน-ตุลาคม
แปลงข้าวแบบเกษตรธรรมชาติปลอดสารพิษ หมู่ ๗ ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง เป็นแปลงข้าวปลอดภัยจากสารพิษ เนื่องจากใช้สารชีวภาพเท่านั้น ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการศึกษาดูงานอยู่ระหว่างมกราคม-กุมภาพันธ์ พฤษภาคม-มิถุนายน และพฤศจิกายน-ธันวาคม
สวนส้มเขียวหวาน “ไร่เพชรสยาม” หมู่ ๒ ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย เป็นสวนส้มเขียวหวานที่มีรสอร่อย ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการศึกษาดูงานคือ เดือนมกราคม เมษายน-พฤษภาคม และตุลาคม-ธันวาคม
ฟาร์มเกษตรผสมผสาน หมู่ ๒ ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม เป็นฟาร์มเกษตรแบบผสมผสาน มีการวางแผนและจัดระบบฟาร์มที่ดี การผลิตและใช้สารสกัดชีวภาพเพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช นอกจากนั้นยังมีการขยายพันธุ์ไม้ผลและเป็ดเทศอีกด้วย ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการศึกษาดูงานคือ เดือนมกราคม-เมษายน และตุลาคม-ธันวาคม
สวนองุ่นปลอดสารพิษ หมู่ ๙ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน เป็นสวนองุ่นรสหวานที่ปลูกโดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติป้องกันศัตรูพืช ทำให้ผลผลิตที่ได้ปลอดสารพิษ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน อยู่ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน
ฟาร์มกล้วยไม้ หมู่ ๖ บ้านแหลมยาง ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง ผลิตและจำหน่ายกล้วยไม้ตัดออก กล้วยไม้หายาก เป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง เช่น สวนกล้วยไม้รักษพร ๑-๒ สวนกล้วยไม้ภัสนันท์ และสวนกล้วยไม้ชัยพงศ์รัตนา โดยเน้นผลิตกล้วยไม้ประเภทรองเท้านารี และเป็นศูนย์รวมพันธุ์กล้วยไม้กว่า๕๐ สายพันธุ์
ฟาร์มปลาบึกในสวนเกษตรแบบผสมผสาน หมู่ ๖ บ้านแหลมยาง ตำบลวังบัว กม.ที่ ๓๔ อำเภอคลองขลุง เป็นแหล่งพักผ่อนแบบธรรมชาติ สามารถเดินชมสวนผลไม้หลากหลายชนิด เช่น ฝรั่งไร้เมล็ด มะพร้าวน้ำหอม และส้มโอ ภายในบริเวณฟาร์มยังมีหอประชุม และจุดชมวิวอีกด้วย
หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ หมู่ ๕ บ้านวังน้ำแดง ตำบลท่ามะเขือ และหมู่ ๒ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง ผลิตและจำหน่ายกล้วยไม้ดอกไม้ประดับประเภทสนทุกชนิด จั๋ง อินทผาลัม มะนาวโห่ พญาสัตบรรณ ชาทอง ปาล์มทุกชนิด โมก ปีบ บานบุรีม่วง และกล้วยไม้ป่า เป็นต้น
ไร่นาสวนผสมตามแนวทฤษฎีใหม่ หมู่ ๓ บ้านจันทิมา ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ ลักษณะพื้นที่ปรับจากพื้นที่นาเป็นพื้นที่ไร่นาสวนผสม เป็นแหล่งปลูกมะนาวไม่มีเมล็ด ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษ
สวนส้มเขียวหวาน หมู่ ๔ ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ ตั้งอยู่ใกล้สระน้ำสาธารณะ ซึ่งมีนกเป็ดนน้ำมาอาศัยอยู่ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการศึกษาดูงานคือ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และพฤศจิกายน-ธันวาคม
สวนมะปรางพันธุ์ดีศรีกฤตยา เลขที่ ๕ หมู่ ๒ บ้านเกาะดาล ตำบลเกาะดาล อำเภอขาณุวรลักษบุรี มีมะปรางหวานพันธุ์ที่มีลักษณะเด่นคือ ขนาดผลโตเท่าไข่ไก่ มีน้ำหนัก ๑๐-๑๕ ผล/กก. รสหวานสนิท มีกลิ่นหอม เสี้ยนน้อย รับประทานแล้วไม่ระคายคอ ให้ผลดกในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี
สวนส้มโอปลอดสารพิษ หมู่ ๑๑ ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นสวนส้มโอปลอดสารพิษ ส้มโอมีรสหวาน มีผลผลิตออกจำหน่าย และสามารถศึกษาดูงานได้ตลอดทั้งปี
ฟาร์มนกกระจอกเทศ สวนสนฟาร์ม หมู่ ๘ บ้านคลองกระธาตุ ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นนกกระจอกเทศพันธุ์คอดำ จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว โดยนำพันธุ์มาจากประเทศนิวซีแลนด์และแอฟริกา ซึ่งทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศของประเทศไทยเป็นอย่างดี ผิวหนังเป็นสีเทาดำ เท้าและปากเป็นสีดำ ตัวเล็ก ให้ผลผลิตเนื้อน้อยแต่ผลผลิตไข่มากกว่าพันธุ์อื่น นิสัยเชื่อง สามารถไข่ได้มากถึง ๘๐ ฟอง/ปี น้ำหนักฟองละประมาณ ๑.๕ กิโลกรัม เนื้อสามารถนำไปปรุงอาหารได้หลายชนิด
หมู่บ้านไม้ประดับวังน้ำแดงใต้ หมู่ ๑๔ บ้านวังน้ำแดงใต้ ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายพันธุ์ไม้ประดับนานาชาติทั้งไม้ไทยและไม้ป่าหายาก ซึ่งเกษตรกรในหมู่บ้านเป็นผู้ผลิตเป็นอาชีพเสริม นอกจากนี้ยังมีบริการปลูกและจัดส่งถึงบ้าน พันธุ์ไม้ประดับที่ผลิต เช่น ต้นปีบ พญาสัตบรรณ พุดซ้อน ยี่หุบ มณฑา มิกกี้เม้าท์ ชาดัด ชาช่อ โพธิ์แดง ทองหลางด่าง ปาล์มต่าง ๆ แก้ว การะเกด จั๋ง สน มังกร ลั่นทม ชวนชม ประดู่ และกิ่งอ่อน เป็นต้น สถานที่เที่ยวระหว่างเส้นทาง ได้แก่ กลุ่มหัตถกรรมเป่าแก้ว บ้านโนนจั่น หมู่ ๑ ตำบลทุ่งทราย และกลุ่มเขียนลายเบญจรงค์ บ้านทุ่งตากแดด หมู่ ๕ ตำบลทุ่งทราย
การผลิตสารสกัดชีวภาพ “กลุ่มเกษตรพัฒนาปี ๔๓” หมู่ ๑๗ ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา มีการผลิตสารชีวภาพจากหอยเชอรี่ ผลไม้ พืชสมุนไพร และหัวหนอนตายยาก สำหรับใช้พ่นในนาข้าว ซึ่งมีการผลิตและสามารถศึกษาดูงานได้ตลอดทั้งปี
สวนส้มเขียวหวานและสวนองุ่นบ้านดงเย็น หมู่ ๑ บ้านดงเย็น ตำบลระหาน กิ่งอำเภอบึงสามัคคี เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายส้มเขียวหวาน
สวนกล้วยไข่ หมู่ ๑ ตำบลโกสัมพี กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร มีสวนกล้วยไข่คุณภาพดีบริเวณเกาะเสือ ซึ่งสามารถล่องเรือเที่ยวชมสวนเกษตรได้ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการศึกษาดูงานคือ เดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน
หมายเหตุ : นักเที่ยวผู้สนใจข้อมูลทางการเกษตรในเชิงลึก สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่
งานส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร โทร ๐ ๕๕๗๒ ๑๘๑๙ ในวันและเวลาราชการ

admin

รับเขียนบทความ SEO, ขายลิงค์ SEO หรือ Contents ทุกประเภท ยกเว้นสื่อลามก อนาจาร, รับโปรโมทเว็บไซต์ หรือส่งคอนเท้นท์ ประชาสัมพันธ์ได้ที่ jajeed2015@gmail.com

Related Post

Leave a comment